TENTANG KAMIDan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.
(QS. Ali Imran [3] : 104)

Dua orang lebih baik dari seorang dan tiga orang lebih baik dari dua orang,
dan empat orang lebih baik dari tiga orang. Tetaplah kamu dalam jamaah.
Seseungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla tidak akan mempersatukan umatku kecuali dalam petunjuk (hidayah).
(HR. Abu Dawud)


I.           Struktur Organisasi
A.    PENASEHAT
1.         Habib Rizieq Shihab                 (FPI)
2.         H. Abdullah Daidi                       (Al-Irsyad Islamiyah)
3.         H. Mukhtarsum                           (HSBI)
4.         H. A. Lunggana                          (PPP)
5.         M. Yusuf Muhi                             (IKBT)
6.         H. Mustafa Idrus                         (Muhammadiyah)
7.         H. Sofyan Rais                            (Masjid Al-Abror Pejompongan)
8.         H. Suwito                                     (Masjid Sa’id Na’um Kebon Kacang)
9.         Hj. Syamsidar Siregar               (Aisyiyah)
10.      Nurmansyah Lubis                    (PKS)
11.      Basudin Harun                           (Muhammadiyah)
12.      Hj. Suwarni                                  (Aisyiyah)
13.      H. Djan Faridz                            (DPD DKI Jakarta)

B.    PEMBINA
1.          H. Elishman Ilyas                       (PERTI)
2.          H. Dani Anwar                            (DPD DKI Jakarta)
3.          H. Sholahudin                             (Masjid Al-Muhajirin Kebon Melati)
4.          Zainuddin                                    (Masjid Nurul Falah)
5.          Ustadz Jamaluddin                    (Jama’ah Anshorut Tauhid)
6.          Ustadz Imron Affandi                 (Tokoh Masyarakat)
7.          H. Zakaria                                    (PPP)
8.          Ustadz Syarifudin                       (Mushalla Nurul Amin Kebon Kacang)
9.          Eno Tardana, S, Pd.                  (Muhammadiyah)

C.    PRESIDIUM
1.          Ketua                            : 
          - MS. Ardiansyah B, Sc.      (FAKTA)
Wakil Ketua 1             : 
- Drs. Slamet Wadji             (Masjid Al-Akhyar Jatibunder)
Wakil Ketua 2             : 
- Thoriqul Ihsan                    (Masjid Al-Bukhari Kebon Pala)
Wakil Ketua 3             : 
- M. Iqbal                                (KB PII Tanah Abang)
Wakil Ketua 4             : 
- Sunardi Sofyan                  (BKPRMI)
2.          Sekretaris                    :
          - Achmad Zuhal                   (YISC At-Taqwa)
Wakil Sekretaris 1      : 
- Irfan                                      (LPI Shirotol Mustaqiem)
Wakil Sekretaris 2      : 
- Sunarto Sofyan                  (Masjid Baitul Karim Kebon Kacang)
Wakil Sekretaris 3      :
- Meidiyanto                          (Masjid Al-Akhyar Jatibunder)
3.          Bendahara                  :
          - H. Baswedang                   (Masjid Al-Bukhari Kebon Pala)
Wakil Bendahara       : 
- H. Habibi Odang                (Masjid Sa’id Na’um Kebon Kacang)

D.    ANGGOTA PRESIDIUM
1.          Agus                 : Div Kelaskaran                              (Jama’ah Anshorut Tauhid)
2.          Najib Jawaz    : Div Kelaskaran                              (Pemuda Muhammadiyah)
3.          Sudarto            : Div Kelaskaran                              (Muhammadiyah)
4.          Raditiyar          : Div Pendidikan & Pelatihan        (YISC At-Taqwa)
5.          Marta                : Div Pendidikan & Pelatihan        (Masjid Al-Muhajirin)
6.          Abdurahmat    : Div Dakwah & Ta’lim                    (IPM)
7.          Abdul Jalil        : Div Dakwah & Ta’lim                    (Alumnus Ponpes PERSIS Bangil)
8.          Sigit                  : Div Dakwah & Ta’lim                    (PKS)
9.          Alimuddin        : Div Humas                   (PERTI)
10.      Syurif                  : Div Humas                  (PII Jakarta Pusat)
11.      Bambang         : Div Humas                   (Masjid Sa’id Na’um)
12.      Hj. Wahyuni      : Div Wanita                 (Aisyiyah)
13.      Dra. Lulu Agustini   : Div Wanita         (Nasyiatul Aisyiyah)
14.      Tauhid                  : Div Sos & Masy.  (Mushalla Nurul Amin)
15.      Ahmad Muzani    : Div Sos & Masy.  (Mushalla Nurul Amin)

II.          Uraian Tugas (Job Description)
A.         Presidium
1)         Ketua dan Wakil-wakilnya
Ketua adalah koordinator presidium. Dan wakil-wakil membantu ketua presidium.
Tugas        :
a.     Merancang gerakan ummat Islam se-Tanah Abang dalam rangka menjawab persoalan-persoalan keumatan di wilayah Tanah Abang.
b.     Mengkoordinir pertemuan elemen ummat Islam se-Tanah Abang.
c.     Membagi tugas, wewenang dan tanggung jawab divisi-divisi.

2)         Sekretaris  dan Wakil-wakilnya
Fungsi       :
Pengelola kerja Administrasi dan kesekretariatan FUI Tanah Abang
Tugas        :
a.     Membuat kebijakan dan perencanaan admnistrasi.
b.     Melakukan koordinasi kerja administratif dengan divisi-divisi.
c.     Mengkoordinir pertemuan-pertemuan formal kelembagaan.
d.     Mendokumentasikan seluruh aktivitas-aktivitas kerja organisasi.
e.     Wakil sekretaris membantu sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.

3)         Bendahara dan Wakil-wakilnya
Fungsi       :
Pengelola administratif keuangan FUI Tanah Abang
Tugas        :
a.     Membuat anggaran pendapatan dan belanja FUI.
b.     Mencari donatur tetap.
c.     Mengelola, mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber dana organisasi dalam bentuk wirausaha guna meningkatkan pemasukan dana bagi operasional FUI.
d.     Wakil bendahara membantu bendahara dalam melaksanakan tugasnya.


B.         Divisi-divisi
1)       Divisi Pendidikan & Pelatihan
a.       Menyelenggarakan forum pertemuan para ustadz.
b.       Menyelenggarakan kegiatan pelatihan tepat guna dan padat karya bagi ummat.
c.        Menjabarkan kebijakan yang menyangkut mekanisme pelaksanaan pelatihan dalam bentuk agenda dan proyek.
d.       Melakukan pengendalian sistem pelatihan baik dalam kualitas input, output maupun prosesnya.
e.       Membuat laporan secara berkala kepada presidium.

2)       Divisi Dakwah & Ta’lim
a.       Menjabarkan kebijakan yang menyangkut mekanisme kegiatan dakwah dan ta’lim.
b.       Membuat sistem kontrol terhadap aktivitas dakwah dan ta’lim di wilayah Tanah Abang.
c.        Memberikan masukan kepada jajaran terkait dalam penegakkan nilai-nilai tauladan yang islami.
d.       Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat.
e.       Membuat laporan berkala kepada presidium.

3)       Divisi Hubungan Masyarakat
a.       Menjabarkan kebijakan yang berkaitan dengan kemasyarakatan.
b.       Merumuskan dan menyusun pola hubungan dan kerjasama antar lembaga keislaman di wilayah Tanah Abang.
c.        Mengembangkan hubungan silaturrahim dan saling pengertian secara aktif dengan ulama, tokoh masyarakat, dan organisasi-organisasi Islam di wilayah Tanah Abang.
d.       Membangun koalisi-koalisi dengan lembaga lain yang memiliki kesamaan visi dan ideologi.
e.       Melakukan aksi propaganda eksternal FUI baik terkait isu-isu keagamaan dan kemasyaraktan.
f.         Pencitraan lembaga melalui media.
g.       Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bersama antar lembaga.
h.       Membuat laporan berkala kepada presidium.

4)       Divisi Kelaskaran
a.       Meningkatkan kewaspadaan lembaga dan anggota.
b.       Merencanakan kegiatan ketahanan bagi ummat.
c.        Menyiapkan satuan kelaskaran pembela ummat.
d.       Membuat laporan berkala kepada presidium.

5)       Divisi Wanita
a.       Menyususun perencanaan dan pembinaan kemuslimahan.
b.       Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya ustadzah dan ummahat.
c.        Membuat program pembinaan muslimah muda (pra rumah tangga).
d.       Membuat laporan berkala kepada presidium.

6)       Divisi Sosial Kemasyarakatan
a.       Menyelenggarakan program pembinaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dalam bidang ekonomi, sosial dan kesehatan.
b.       Pengembangan wacana gerakan Kebudayaan dan seni dalam koridor norma agama.
c.        Melakukan kajian kritis  serta penyikapan yang tepat  terhadap Kebijakan pemerintah  yang terkait dengan umat Islam.
d.       Melakukan asistensi serta pendampingan terhadap umat Islam dan memberikan solusi yang tepat sebagai wujud pemenuhan kebutuhan umat Islam di wilayah Tanah Abang.
e.       Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak luar yang sudah dirintis divisi Humas.
f.         Membuat laporan berkala kepada presidium.

Khatimah
Niat yang baik adalah awal, usaha prosesnya, dan rido Allah tujuan. Semoga segala upaya dan langkah yang baik selalu berada dalam aktivitas. Demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran.
Binalah tiga asas kekuatan jama’ah
Pertama, iman. Kuat keyakinan
Ke dua, ukhuwah. Cinta sesama saudara
Ke tiga, kesefahaman dan keselarasan

Menyelamatkan Islam kerja kami
Di jalan Allah hidup kami
Di jalan Allah kami mati
Kami tak gentar dengan mati

Ya Allah, selamat kami...
 

Ditetapkan di        :   Tanah Abang
Pada tanggal        :   7 Jumadil Ula   1432
                               10 April             2011